loading...

loading...
– Thang Long Royal Citadel is closely associated with the history of Hanoi. Over a thousand years old, this site is one of the priceless historical and cultural values ​​of Vietnam. In 2010 it was included on the World Heritage List of UNESCO.

When he ascended the throne more than 10 centuries ago, King Ly Cong Uan decided to move his capital from Hoa Lu to Dai La Citadel and built the royal city of Thang Long on the ruins of this ancient citadel. The new capital had three walls. The outer wall was named Kinh Thanh or Capital City and housed commoners. Royal City or Hoang Thanh in the middle housed the offices and residences of mandarins. The innermost Tu Cam Thanh or Forbidden Purple City was reserved for the King and Queen and several concubines. Although some parts of the structure were damaged during the war, what remains is enough to amaze any visitor: the main gate called Doan Mon, Kinh Thien Palace and the Flag Tower of Hanoi. In Kinh Thien Palace at the center of the royal city, there remain dragon-shaped stone steps built in the 15th century in the Le dynasty. While Hanoi was celebrating its millennium in 2010, archaeologists discovered in the heart of the imperial city the remains of the ancient royal city. These remains are evidence that prove the site was not only the political center and seat of dynasties, but also the cultural and economic center of the capital. Historian Le Van Lan explains:“At a depth of 4m are the remains of the ancient Dai La citadel. At 3m, archaeologists discovered traces of the culture of the Ly dynasty from the 11th to the 12th century and at 2 m objects from the Tran Dynasty in the 13th century have been found. These excavations have shown that the Royal City of Thang Long was the center of regional political power continuously for over a thousand years. “In addition to unique architectural relics, thousands of artifacts representing cultures of different dynasties were found, reflecting Vietnamese history from the 7th to the 19th century under the Ly, Tran, Mac Le and Nguyen dynasties. Inside the ancient citadel are French buildings and relics including D67, the Headquarters of the Political Bureau of the Communist Party of Vietnam and Central Military Committee where decisions on how to win the anti-US resistance war were made. These relics prove that Hanoi was the political center of Vietnam through several historical periods. History Professor Phan Huy Le said:“ The most important offices of the state are concentrated around this place. This site, although it does not have a large area or imposing architectural works, holds great historical and cultural value for Vietnam. The site shows how Vietnam absorbs global values to develop a firm ideological foundation for its policies on national construction and defense”.

On August 1, 2010, the Imperial Citadel of Thang Long-Hanoi was declared a World Heritage Site by UNESCO. The site reflects important cultural changes which have shaped the culture of the Red River Delta for over a thousand years.

Hoàng Thành Lăng Long

Thăng Long Hoàng thành gắn liền với lịch sử của Hà Nội. Hơn một ngàn năm, đây là một trong những giá trị lịch sử và văn hóa vô giá của Việt Nam. Năm 2010 nó đã được đưa vào Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO.

Khi lên ngôi vào hơn 10 thế kỷ trước, vua Lý Công Uẩn quyết định chuyển thủ đô từ Hoa Lư về thành Đại La và xây dựng Kinh đô Thăng Long vào những tàn tích của thành cổ này. Kinh đô mới có ba bức tường.

Các bức tường bên ngoài được đặt tên là Kinh Thánh hoặc Thủ đô và dân thường đặt. Royal City hay Hoàng Thanh ở giữa nơi đặt văn phòng và nhà ở của các quan lại. Các trong cùng Tu Cam Thanh hoặc tím Tử Cấm Thành phố đã được dành riêng cho vua và hoàng hậu và một số phi tần. Mặc dù một số bộ phận của cấu trúc bị hư hại trong chiến tranh, những gì còn lại là đủ để bất kỳ du khách ngạc nhiên: cổng chính được gọi là Đoàn Môn, Kính Thiên Palace và Cột Cờ Hà Nội. Trong Kinh Thiên Palace ở trung tâm của thành phố hoàng gia, vẫn còn những bậc đá hình rồng được xây dựng vào thế kỷ 15 trong thời nhà Lê. Trong khi Hà Nội đã kỷ niệm thiên niên kỷ vào năm 2010, các nhà khảo cổ phát hiện ở trung tâm của thành phố hoàng gia phần còn lại của thành phố hoàng gia cổ đại. Những phần còn lại là bằng chứng chứng minh các trang web không chỉ là trung tâm chính trị và chỗ ngồi của các triều đại, mà còn là trung tâm văn hóa và kinh tế của thủ đô. Sử gia Lê Văn Lan giải thích: “Ở độ sâu 4m là phần còn lại của Đại La thành cổ Tại 3m, nhà khảo cổ học phát hiện ra dấu vết của nền văn hóa của triều đại Lý từ ngày 11 đến thế kỷ 12 và 2 m đối tượng từ thời Trần. triều đại ở thế kỷ 13 đã được tìm thấy. những cuộc khai quật đã chỉ ra rằng dự án Royal City Thăng Long là trung tâm của quyền lực chính trị trong khu vực liên tục trong hơn một ngàn năm. ”

Ngoài các di tích kiến trúc độc đáo, hàng ngàn hiện vật đại diện cho nền văn hóa của các triều đại khác nhau đã được tìm thấy, phản ánh lịch sử Việt Nam từ thứ 7 đến thế kỷ 19 dưới thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn Mac triều đại. Bên trong thành cổ là tòa nhà và di tích Pháp bao gồm cả D67, trụ sở của Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Quân sự Trung ương nơi quyết định làm thế nào để giành chiến thắng trong kháng chiến chống Mỹ đã được thực hiện. Những di vật chứng minh rằng Hà Nội là trung tâm chính trị của Việt Nam thông qua một số giai đoạn lịch sử. Lịch sử Giáo sư Phan Huy Lê cho biết: “Cơ quan quan trọng nhất của nhà nước tập trung quanh nơi này. Trang web này, mặc dù nó không có một khu vực rộng lớn, công trình kiến trúc hoành tráng, giữ giá trị lịch sử và văn hóa lớn của Việt Nam. Các trang web cho thấy Việt Nam hấp thụ các giá trị toàn cầu để phát triển một nền tảng tư tưởng vững chắc cho chính sách của mình vào xây dựng đất nước và bảo vệ “.

Ngày 01 tháng tám năm 2010, Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội được công nhận là di sản thế giới của UNESCO. Các trang web phản ánh sự thay đổi văn hóa quan trọng đã định hình văn hóa của đồng bằng sông Hồng trong hơn một ngàn năm.
Ha Noi, Ha Noi Tour, Ha noi travel, Thang Long, tour, tourist, travel, Viet Nam, Viet Nam tour, Viet Nam travel, 

loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//